School Girls, Domino Magazine #33

Photo by Gennadiy Chernomashuntsev / MUAH - Dasha Taivas for Domino Magazine